Hulp van een externe

Komt u er zelf niet helemaal uit?

Komt u er zelf niet helemaal uit?

Als het niet lukt om een meningsverschil zelf op te lossen, kan het helpen als een derde partij bemiddelt of advies geeft.

Binnen de eigen organisatie

In veel scholen is iemand aangewezen die als vertrouwenspersoon een bijdrage kan leveren aan een oplossing. Bij zo iemand kan men terecht voor hulp of ondersteuning. In de schoolgids is informatie te vinden over de vertrouwenspersoon.

Beslissingen kunnen op verschillende niveaus in een organisatie genomen worden. Over sommige zaken neemt een leraar besluiten, over andere een afdelingsleider, een directeur, of het schoolbestuur (bevoegd gezag). Een meningsverschil kan soms worden opgelost op een hoger managementniveau in dezelfde organisatie.

Onderwijsconsulenten

De onderwijsconsulenten vormen een organisatie die is ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij adviseren en begeleiden ouders, verzorgers en scholen wanneer de schoolplaatsing van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, problemen oplevert of moeizaam verloopt en school en ouders niet tot een oplossing kunnen komen. Het Bureau Onderwijsconsulenten staat open voor ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers, scholen en andere organisaties, zoals een zorginstelling of de onderwijsinspectie. De advisering en begeleiding is kosteloos.

Om van de diensten van het Bureau Onderwijsconsulenten gebruik te kunnen maken, geldt tot de inwerkingtreding van passend onderwijs een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zullen aangepast worden aan passend onderwijs.

Voor meer informatie ga naar www.onderwijsconsulenten.nl.

Mediation

Het inschakelen van een bemiddelaar of ‘mediator’ kan tot een goede oplossing leiden voor een meningsverschil. Mediation kan ad hoc gebeuren, maar ook als verplichte probleemoplossing in de statuten van een samenwerkingsverband zijn opgenomen.

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) bevordert de toepassing van mediation en bewaakt de kwaliteit van mediators door middel van een register. Het NMI karakteriseert mediation als volgt:  ‘Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.’

Het NMI wijst erop dat mediatione succesvol kan zijn als er sprake is van vertrouwelijkheid, geheimhouding en vrijwilligheid. Voor meer informatie ga naar www.nmi-mediation.nl

De Stichting Onderwijsgeschillen is een van de instanties die mediation aanbieden. In sommige gevallen gebeurt dat kosteloos. Voor meer informatie ga naar  http://www.onderwijsgeschillen.nl/extra-subnavigatie/mediation

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft geen taak  bij het oplossen van geschillen rond passend onderwijs. Als er sprake is van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, discriminatie en radicalisering kunt u wel bij vertrouwensinspecteurs terecht. Voor meer informatie ga naar http://www.owinsp.nl/onderwerpen/Vertrouwensinspecteurs.