Voorkomen is beter dan genezen

Geschillen voorkomen

Geschillen voorkomen

Beslissingen over de ondersteuning die een leerling ontvangt, liggen bijna altijd gevoelig.  De ondersteuning die al dan niet geboden wordt, en de resultaten die daarvan verwacht mogen worden, doen in de meeste gevallen een groot beroep op de betrokken professionals.  Ook ouders vinden de extra ondersteuning meestal er belangrijk voor de ontwikkeling en de kansen van hun kind.

In samenwerkingsverbanden zullen de beslissingen over ondersteuning doorgaans zorgvuldig worden genomen. De regels waarlangs besluitvorming plaatsvindt zullen zo duidelijk en goed mogelijk worden geformuleerd. De mensen die bij de besluitvorming betrokken zijn zullen de situatie zo goed mogelijk in kaart brengen en alle voors en tegens rond een beslissing afwegen.

Ook al werkt een samenwerkingsverband zorgvuldig, dat betekent niet dat beslissingen altijd geaccepteerd worden. Soms zijn die onverwacht of teleurstellend, mogelijk begrijpt een betrokkene niet waarom de beslissing zo genomen is, of is er verschil van mening over de strekking van een besluit. Dat is niet altijd ontdaan van emoties.

Een goed gesprek

De ervaring leert  dat goede communicatie in zo’n situatie het verschil kan maken tussen acceptatie en escalatie. Een goed gesprek kan de lucht klaren. Het helpt enorm als betrokkenen de tijd nemen en hun overwegingen en bedoelingen uitleggen. Als er ruimte is voor het uitwisselen van beelden en verwachtingen, leidt dat misschien tot begrip, nuanceringen of mogelijk een ander besluit.

Dat kan gelden voor een directeur die aan ouders uitlegt waarom een leerling op de school niet de ondersteuning kan krijgen die nodig is. Dat kan ook gelden voor de ene school die met de andere overlegt wat een leerling nodig heeft en welke school het best bij die onderwijsbehoefte aansluit.

Goede communicatie

Goede communicatie voorkomt  misverstanden, irritatie en conflicten. Ouders en professionals doen er goed aan de kwaliteit van de informatie over de ondersteuning te bewaken en te verbeteren wanneer dat nodig is. Veel geschillen zijn te vermijden als ouders aan het begin van de schoolloopbaan van hun kinderen weten hoe ondersteuning wordt ingericht en wat zij op dat punt wel en niet van de school mogen verwachten. En als scholen aan elkaar duidelijk maken welke ondersteuningsmogelijkheden zij kunnen  bieden aan leerlingen.

Goede informatie voor ouders over passend onderwijs is te vinden op de websites www.50tien.nl en www.steunpuntpassendonderwijs.nl.